Inschrijfformulier BBG nieuwe leden:

inschrijf formulier
Geslacht
Ik geef hierbij toestemming voor het scannen van mijn ooievaarspas.

1. Bij minderjarige leden is een handtekening van een van de ouders of wettelijk daartoe
bevoegd zijnde voogd c.q. verzorger vereist.
2. Het bestuur van de Stichting BBG kan niet aansprakelijk worden gesteld voor
diefstal of enig letsel.
3. Het deelnemen aan de boks trainingen geschiedt op eigen risico.
4. Voor nieuwe inschrijving dient u eenmalig 5 Euro te betalen.
Ondergetekenden heeft kennisgenomen van de statuten en reglementen van de
Boksvereniging BBG. Hij/zij verplicht zich bij toelating deze na te leven en verklaart dit
formulier naar waarheid te hebben ingevuld.

5. Inschrijven via de website is alleen mogelijk voor 18  jaar of ouder.